Ogoszenie

2019-01-31 14:22:21 Aktualnosci

Ogoszenie o naborze

Ksigowy

Zesp do spraw finansowo-ksigowych

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Proszowicach

ul. Grzymay Siedleckiego 2

32-100 Proszowice

 

ADRES URZDU:

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Proszowicach

ul. Grzymay Siedleckiego 2

32-100 Proszowice

 

 

WARUNKI PRACY

Praca biurowa w siedzibie urzdu, od poniedziaku do pitku w godz. 7.00 - 15.00. Sporadyczne wyjazdy subowe np. na szkolenia

i narady. Praca z wykorzystaniem komputera i urzdze biurowych ( Praca przy monitorze ekranowym powyej 4 godzin dziennie).

 

PROFIL WYKSZTACENIA

Ukoczya ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wysze studia zawodowe, uzupeniajce ekonomiczne studia

magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letni praktyk w ksigowoci,

- ukoczya redni, policealn lub pomaturaln szko ekonomiczn i posiada co najmniej 6-letni praktyk w ksigowoci,

- jest wpisana do rejestru biegych rewidentw na podstawie odrbnych przepisw,

- posiada certyfikat ksigowy uprawniajcy do usugowego prowadzenia ksig rachunkowych albo wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajce do usugowego prowadzenia ksig rachunkowych, wydane na podstawie odrbnych przepisw.

 

ZAKRES ZADA

·         Pena obsuga finansowo-ksigowa Inspektoratu. Prowadzenie rachunkowoci jednostki  w oparciu o zasady (polityk) rachunkowoci.

·         Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowizujcymi przepisami.

·         Wykonywanie dyspozycji rodkami pieninymi.

·         Przygotowywanie planw finansowych, innych planw i analiz makroekonomicznych gospodarki finansowej Inspektoratu. Opracowywanie projektw rocznych planw finansowych i ich zmian w zakresie dochodw i wydatkw, poddawanie ich biecej analizie oraz przedkadanie do zatwierdzenia kierownikowi jednostki a nastpnie ich realizacja.

·         Dokonywanie wstpnej kontroli zgodnoci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletno i rzetelno dokumentw dotyczcych operacji gospodarczych i finansowych.

·         Rzetelne i terminowe sporzdzanie: sprawozda budetowych, sprawozdania finansowego oraz innych sprawozda z zakresu dziaania jednostki budetowej, w tym sprawozda z zakresu budetu zadaniowego, deklaracji podatkowych, sprawozda dla GUS.

·         Przestrzeganie terminowego regulowania zobowiza oraz odprowadzania na rachunek centralny zrealizowanych dochodw budetowych Inspektoratu.

·         Windykacja nalenoci, sporzdzanie tytuw wykonawczych i upomnie oraz naliczanie odsetek od nieterminowych patnoci.

·         Administrowanie i obsuga programw finansowo-ksigowych , systemw informatycznych np: System Bankowoci Elektronicznej NBP, Informatyczny System Obsugi Budetu Pastwa TREZOR, aplikacja PATNIK.

·         Kierowanie prac zespou do spraw finansowo-ksigowych.

·         Prowadzenie, weryfikacja i przechowywanie ksig inwentarzowych zgodnie z obowizujcymi przepisami w tym organizacja i penienie nadzoru nad inwentaryzacj mienia jednostki oraz prowadzenie rozlicze inwentaryzacyjnych.

 

DOKUMENTY I OWIADCZENIA NIEZBDNE

yciorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentw potwierdzajcych spenienie wymagania niezbdnego w zakresie wyksztacenia

Kopie dokumentw potwierdzajcych spenienie wymagania niezbdnego w zakresie dowiadczenia zawodowego / stau pracy

Owiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzajcego posiadanie polskiego obywatelstwa

Owiadczenie o korzystaniu z peni praw publicznych

Owiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe

 Dokumenty naley skada:

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Proszowicach

ul. Grzymay Siedleckiego 2

32-100 Proszowice

do dnia  16.02.2019r. decyduje data wpywu do urzdu

DOKUMENTY I OWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzajcego niepenosprawno - w przypadku kandydatek/kandydatw, zamierzajcych skorzysta

z pierwszestwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd si w gronie najlepszych kandydatek/kandydatw

Kopie dokumentw potwierdzajcych spenienie wymagania dodatkowego w zakresie wyksztacenia

Kopie dokumentw potwierdzajcych spenienie wymagania dodatkowego w zakresie dowiadczenia zawodowego / stau pracy

Owiadczenie o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celw naboru

Owiadczenie o nieskazaniu za przestpstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dziaalnoci instutucji pastwowych oraz samorzdu terytorialnego, przeciwko wiarygodnoci dokumentw lub za przestpstwo skarbowe oraz pena zdolno do czynnoci prawnych.

 


 

 

 

 

 


Zobacz rwnie: