Ogoszenie

2020-11-25 14:22:40 Aktualnosci

Ogoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynnoci urzdowych na 2021 rok na terenie powiatu proszowickiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach informuje, e 15 grudnia 2020 r. rozpocznie postpowanie  z urzdu, w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynnoci urzdowych na 2021 r., zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1557) na terenie powiatu proszowickiego.W zwizku z powyszym zwraca si z prob o zgaszanie gotowoci do podjcia wsppracy w zakresie:

Warunki naboru:

 1. Wyznaczenie obejmuje okres od 1 stycznia 2021r. do  dnia 31 grudnia 2021r.

 2. Wyznaczenie lekarzy weterynarii lub osb posiadajcych kwalifikacje do wykonywania niektrych czynnoci pomocniczych nastpuje wycznie w przypadku spenienia kwalifikacji, o ktrych mowa w rozporzdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu czynnoci wykonywanych przez osoby niebdce pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osb (Dz. U. z 2008r. poz. 1034).

 3. Osoba starajca si o wyznaczenie, zgasza pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Proszowicach gotowo do wykonywania okrelonych czynnoci na formularzu stanowicym zacznik nr 1 do ogoszenia. Oryginay dokumentw winny by dostarczone do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Proszowicach przy ul. Grzymay Siedleckiego 2, 32-100 Proszowice w terminie do dnia 8 grudnia 2020r.

 4. Zgoszenia zoone po terminie oraz niespeniajce wymogw formalnych nie bd rozpatrywane.

 5. Dokumenty o ktrych mowa w niniejszym ogoszeniu winny zawiera dat oraz czytelny, wasnorczny podpis kandydata.

 6. Osoba ubiegajca si o wyznaczenie posiada odrbny tytu ubezpiecze spoecznych.

 7. Pierwszestwo w wyznaczeniu maja pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej, niebdcy pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Proszowicach.

 8. Dodatkowo lekarze weterynarii ubiegajcy si o wyznaczenie do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierzt rzenych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny misa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisw o ochronie zwierzt w trakcie uboju, badania misa zwierzt ownych, badania laboratoryjnego misa na obecno woni, sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwrstwem lub przechowywaniem misa i/lub produktw rybowstwa oraz pobierania prbek do bada, musz z wynikiem pozytywny zda test, o ktrym mowa w ust. 2 i 3 rozdziau I zacznika II do rozporzdzenia 2019/624. Test dla osb, ktre nie posiadaj uznanych przez PLW kwalifikacji, o ktrych mowa powyej, zostanie przeprowadzony w dniu  14 grudnia 2020r. o godzinie 12:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Proszowicach przy ul. Grzymay Siedleckiego 2. O koniecznoci odbycia testu kandydaci zostan powiadomieni telefoniczne w dniu  11 grudnia 2020r. Nie ma moliwoci zdawania przedmiotowego testu w innym terminie. Nieobecno, bd negatywny wynik testu bd rwnoznaczne z wykreleniem z listy kandydatw ubiegajcych si o wyznaczenie do czynnoci urzdowych.

 9. Zoone zgoszenia zostan rozpatrzone przez komisj powoan przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Proszowicach w dniu 15 grudnia 2020 roku.

 10. Wyznaczenie lekarza weterynarii nastpuje z urzdu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii  w Proszowicach postpowania administracyjnego. W /w postpowanie bdzie si toczyo z urzdu jedynie wzgldem osb, ktrych zgoszenie zostao pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

 11. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach i zawiera z osob wyznaczon umow cywilno- prawn na wykonywanie okrelonych czynnoci. Wykonywanie czynnoci okrelonych w umowie, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Po podpisaniu umowy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach wystawia osobie wyznaczonej upowanienia do wykonywania okrelonych czynnoci, wydaje odznak identyfikacyjn oraz piecz „Urzdowego lekarza”.

 12. Nie podpisanie umowy w okrelonym terminie, jest rwnoznaczne z  rezygnacj osoby ubiegajcej si o wyznaczenie.

 13. Wszelkich wyjanie z zakresu naboru udzielane s pod numerem telefonu 012 386 - 17 - 75 lub w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  w Proszowicach.

 14. Ogoszenie zamieszcza si niezwocznie na tablicy ogosze Powiatowego Lekarza Weterynarii w Proszowicach oraz na stronie BIP i internetowej stronie PIW Proszowice.

Jednoczenie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach informuje, i szczegowa procedura wyznaczania zawarta jest w „ Instrukcji Gwnego Lekarza Weterynarii  nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynnoci urzdowych i osb do wykonywania czynnoci pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osb”- zacznik nr 2.
 
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w  Proszowicach
lek. wet. Pawe Pczalski

Zaczniki:

1. Zacznik nr 1 – zgoszenie wstpnej gotowoci do podjcia czynnoci z wyznaczenia, o ktrych mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (Zalacznik_nr_1.docx)

2. Zacznik nr 2- Instrukcja Gwnego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020r. (Zalacznik_nr_2.pdf).

Zobacz rwnie: