Ogoszenie

2021-01-28 10:44:31 Aktualnosci

Ogoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynnoci urzdowych na 2021 rok na terenie powiatu proszowickiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach informuje, e 10 lutego 2021 r. rozpocznie postpowanie  z urzdu, w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynnoci pomocniczych na 2021 r. , zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1557) na terenie powiatu proszowickiego. W zwizku z powyszym zwraca si z prob o zgaszanie gotowoci do podjcia wsppracy w zakresie:
wykonywania niektrych czynnoci pomocniczych – 4 osoby.

Warunki naboru:
Wyznaczenie obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do  dnia 31 grudnia 2021r.

Rodzaj i zakres czynnoci objtych wyznaczeniem:
Wykonywanie czynnoci pomocniczych przy poskramianiu zwierzt w ramach programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u wi.

Miejsce wykonywania pracy
Teren powiatu proszowickiego

Termin realizacji zada i warunki pracy
Zgodnie z ustalonym harmonogramem bada oraz potrzebami Inspektoratu.

Miejsce i termin skadania zgosze przez osoby chtne do wyznaczenia
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach ul. Grzymay Siedleckiego 2, 32-100 Proszowice w terminie do 09 lutego 2021 r. Dokumenty skadamy  w kopercie z dopiskiem ,, nabr urzdowy pracownik pomocniczy’’
Zgoszenie skadamy na druku stanowicym zacznik nr 1 do zgoszeniu  o naborze.

Wymagane dokumenty:
a) formularz zgoszeniowy zgodnie z zacznikiem nr 1
b) owiadczenie o dowiadczeniu w poskramianiu zwierzt gospodarskich,
c) zgoda na przetwarzania danych osobowych.

Inne dokumenty i owiadczenia wymagane w dniu podpisania umowy: Owiadczenie o posiadaniu odrbnego tytuu ubezpiecze spoecznych

Inne informacje

Wyznaczenie nastpuje z urzdu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii postpowaniu. Zgoszenie osb ubiegajcych si o wyznaczenie nie jest rwnoznaczne z wszczciem postpowania administracyjnego, ktre to postpowanie bdzie si toczyo tylko i wycznie z urzdu tylko i wycznie wzgldem osb, ktrych zgoszenie zostao pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Oferty otrzymane po upywie terminu nie speniajce wymogw formalnych nie bd rozpatrywane.

Dokumenty o ktrych mowa w niniejszym ogoszeniu winny zawiera dat, oraz czytelny wasnorczny  podpis kandydata.
Odrzucone oferty zostan komisyjnie zniszczone.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w  Proszowicach
lek. wet. Pawe Pczalski

Zaczniki:

Zacznik nr 1 – zgoszenie wstpnej gotowoci do podjcia czynnoci z wyznaczenia, o ktrych mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (zalacznik_nr_1_012021.pdf)

Zobacz rwnie: