Ogoszenie o naborze - ZAKOCZONO NABR

2018-09-07 13:57:37 Ogoszenia o naborze

Ogoszenie o naborze - ZAKOCZONO NABR.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach poszukuje kandydatw/kandydatek na stanowisko                                            INSPEKTORA DO SPRAW ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO BEZPIECZESTWO YWNOCI
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach poszukuje kandydatw/kandydatek na stanowisko:
INSPEKTORA DO SPRAW: ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO
BEZPIECZESTWO YWNOCI


Wymiar etatu: 1
Stanowisko: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Proszowice

ADRES URZDU:  
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach
Ul. Grzymay Siedleckiego 2
32-100 Proszowice

WARUNKI PRACY:
praca biurowa w siedzibie urzdu z wyjazdami terenowymi,
praca od poniedziaku do pitku w godzinach 7.00 – 15.00,
wyjazdy subowe, szkolenia, narady,
praca przy komputerze powyej 4 godzin dziennie,
stanowisko pracy usytuowane na I pitrze budynku bez podjazdu dla wzkw, brak windy,
stres zwizany z kontaktami z przedstawicielami podmiotw kontrolowanych

ZAKRES ZADA:
prowadzenie nadzoru nad sprzeda ywnoci przez rolnikw,
sporzdzanie planw monitoringowych
przyjmowanie wnioskw o wpis do rejestru zakadu prowadzcego RHD,
kontrola prowadzonej dziaalnoci w ramach RHD,
prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczoci w zakresie RHD,
pobieranie prb ywnoci do bada laboratoryjnych
wsppraca z inspektorami weterynaryjnymi ds. RHD w innych Powiatowych Inspektoratach Weterynarii oraz wsppraca z laboratorium ZHW i podmiotami w powiecie w zakresie kompetencji,
wykonywanie innych zada zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

WYMAGANIA NIEZBDNE
Wyksztacenie: wysze weterynaryjne lub wysze lub inne wysze z zakresu spraw nalecych do waciwoci Inspekcji Weterynaryjnej.

Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP w przypadku kandydata/kandydatki posiadajcej wyksztacenie wysze weterynaryjne,
Znajomo przepisw kodeksu postpowania administracyjnego oraz w zakresie bezpieczestwa ywnoci pochodzenia zwierzcego,
Znajomo obsugi komputera,
Prawo jazdy kategorii B
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z peni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe

DOKUMENTY I OWIADCZENIA NIEZBDNE:
yciorys/CV i list motywacyjny,
Kopie dokumentw potwierdzajcych spenienie wymagania niezbdnego w zakresie wyksztacenia,
Kopia dokumentu potwierdzajcego posiadanie prawa jazdy kat. B,
Kopia dokumentu potwierdzajcego posiadanie prawa wykonywania zawodu,
Owiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzajcego posiadanie polskiego obywatelstwa,
Owiadczenie o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celw naboru,
Owiadczenie o korzystaniu z peni praw publicznych,
Owiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKADANIA DOKUMENTW:
Dokumenty naley zoy do: 21 wrzenia 2018 roku.
Decyduje data: wpywu oferty do urzdu
Miejsce skadania dokumentw:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach
ul. Grzymay Siedleckiego 2
32-100 Proszowice
I pitro Sekretariat 7.00-15.00


DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 oglnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuj, i:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach, ul. Grzymay Siedleckiego 2, 32-100 Proszowice
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych moliwy jest pod adresem email:  piw.proszowice.rodo@gmail.com  lub pisemnie na adres siedziby administratora
3) W przypadku zoenia dokumentw Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bd dla potrzeb procesu naboru – na podstawie: - Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy; - Pani/Pana zgody – zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a oglnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. W przypadku zatrudnienia Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bd na potrzeby zatrudnienia.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bd organy uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisw prawa oraz podmioty przetwarzajce – na podstawie umw powierzenia przetwarzania danych osobowych
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bd przez okres niezbdny dla realizacji procesu naboru jednak nie duej ni 3 miesice od zakoczenia rekrutacji. W przypadku zatrudnienia, Pani/Pana dane osobowe przechowywane bd przez okres niezbdny dla potrzeb zatrudnienia.
6) Posiada Pani/Pan prawo do: dania od administratora dostpu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunicia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku, gdy podstaw przetwarzania jest zgoda – posiada Pani/Pan prawo do jej cofnicia w dowolnym momencie.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych
8) Podanie danych osobowych w zakresie wynikajcym z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz innych przepisw zwizanych z zatrudnianiem jest obowizkowe. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym ni wynikajcy z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz innych przepisw zwizanych z zatrudnianiem jest dobrowolne.


 

 

Zobacz rwnie: