Ogoszenie o naborze

2018-11-05 12:51:02 Ogoszenia o naborze

Ogoszenie o naborze Ksigowy

Ogoszenie

 

Ksigowy

Zesp do spraw finansowo-ksigowych

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Proszowicach

ul. Grzymay Siedleckiego 2

32-100 Proszowice

 

ADRES URZDU:

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Proszowicach

ul. Grzymay Siedleckiego 2

32-100 Proszowice

 

WARUNKI PRACY

Praca biurowa w siedzibie urzdu, od poniedziaku do pitku w godz. 7.00 - 15.00. Sporadyczne wyjazdy subowe np. na szkolenia i narady. Praca z wykorzystaniem komputera i urzdze biurowych ( Praca przy monitorze ekranowym powyej 4 godzin dziennie).

 

 

ZAKRES ZADA

Pena obsuga finansowo-ksigowa Inspektoratu. Prowadzenie rachunkowoci jednostki w oparciu o zasady (polityk) rachunkowoci.

Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowizujcymi przepisami,

Wykonywanie dyspozycji rodkami pieninymi.

Przygotowywanie planw finansowych, innych planw i analiz makroekonomicznych gospodarki finansowej Inspektoratu. Opracowywanie projektw rocznych planw finansowych i ich zmian w zakresie dochodw i wydatkw, poddawanie ich biecej analizie oraz przedkadanie do zatwierdzenia kierownikowi jednostki a nastpnie ich realizacja.

Dokonywanie wstpnej kontroli zgodnoci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletno i rzetelno dokumentw dotyczcych operacji gospodarczych i finansowych.

Rzetelne i terminowe sporzdzanie: sprawozda budetowych, sprawozdania finansowego oraz innych sprawozda z zakresu dziaania jednostki budetowej, w tym sprawozda z zakresu budetu zadaniowego, deklaracji podatkowych, sprawozda dla GUS.

Przestrzeganie terminowego regulowania zobowiza oraz odprowadzania na rachunek centralny zrealizowanych dochodw budetowych Inspektoratu.

Windykacja nalenoci, sporzdzanie tytuw wykonawczych i upomnie oraz naliczanie odsetek od nieterminowych patnoci.

Administrowanie i obsuga programw finansowo-ksigowych , systemw informatycznych np: System Bankowoci Elektronicznej NBP, Informatyczny System Obsugi Budetu Pastwa TREZOR, aplikacja PATNIK.

Kierowanie prac zespou do spraw finansowo-ksigowych.

Prowadzenie, weryfikacja i przechowywanie ksig inwentarzowych zgodnie z obowizujcymi przepisami w tym organizacja i penienie nadzoru nad inwentaryzacj mienia jednostki oraz prowadzenie rozlicze inwentaryzacyjnych.

 

 

WYMAGANIA NIEZBDNE

Wyksztacenie: rednie lub wysze ekonomiczne

Dowiadczenie zawodowe: 3 lata

Biega znajomo przepisw ustawy o rachunkowoci i ustawy o finansach publicznych. Praktyczna wiedza nt. zagadnie zwizanych    z rachunkowoci budetow ( plany kont, klasyfikacja budetowa).Znajomo przepisw z zakresu sprawozdawczoci budetowej, przepisw podatkowych, przepisw ustawy o subie cywilnej i aktw wykonawczych do niej wydanych a take prawa zamwie publicznych oraz umiejtno wykorzystania przepisw prawa w praktyce.

Umiejtno sprawnej obsugi komputera, w tym praktycznego wykorzystania aplikacji pakietu MS Office.

Umiejtno obsugi programw finansowo-ksigowych i pacowych.

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestpstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dziaalnoci instytucji pastwowych oraz samorzdu terytorialnego, przeciwko wiarygodnoci dokumentw lub za przestpstwo skarbowe.

Nieposzlakowana opinia

Znajomo jzyka polskiego w mowie i pimie w zakresie koniecznym do wykonywania obowizkw ksigowego.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z peni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe

 

 

WYMAGANIA DODATKOWE

Wyksztacenie: redni lub wysze ekonomiczne. Mile widziana wiedza nt. struktury funkcjonowania i zakresu zada realizowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, znajomo przepisw KPA oraz przepisw o postpowaniu egzekucyjnym w administracji. Umiejtno obsugi informatycznego Systemu Obsugi Budetu Pastwa TREZOR. Znajomo obsugi bankowoci elektronicznej NBP.   Praca w subie cywilnej.

 

 

DOKUMENTY I OWIADCZENIA NIEZBDNE

yciorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentw potwierdzajcych spenienie wymagania niezbdnego w zakresie wyksztacenia

Kopie dokumentw potwierdzajcych spenienie wymagania niezbdnego w zakresie dowiadczenia zawodowego / stau pracy

Owiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzajcego posiadanie polskiego obywatelstwa

Owiadczenie o korzystaniu z peni praw publicznych

Owiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzajcego niepenosprawno - w przypadku kandydatek/kandydatw, zamierzajcych skorzysta

z pierwszestwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd si w gronie najlepszych kandydatek/kandydatw

Kopie dokumentw potwierdzajcych spenienie wymagania dodatkowego w zakresie wyksztacenia

Kopie dokumentw potwierdzajcych spenienie wymagania dodatkowego w zakresie dowiadczenia zawodowego / stau pracy

Owiadczenie o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celw naboru

TERMINY I MIEJSCE SKADANIA DOKUMENTW

Dokumenty naley zoy do: 20 listopada 2018 r.

Decyduje data: wpywu oferty do urzdu

Miejsce skadania dokumentw:

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach

ul. Grzymay Siedleckiego 2

32-100 Proszowice

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA:

             Dane osobowe s przetwarzane zgodnie z przepisami rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

             Kady kandydat przystpujcy do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie bdzie moliwy udzia  w naborze.

            Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach

             Kontakt do inspektora ochrony danych:  adresem email:  piw.proszowice.rodo@gmail.com

             Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w subie cywilnej

             Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach

             Okres przechowywania danych: czas niezbdny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w subie cywilnej          

 (z uwzgldnieniem 3 miesicy, w ktrych dyrektor generalny urzdu ma moliwo wyboru kolejnego wyonionego kandydata,

w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczno obsadzenia tego samego stanowiska)

             Uprawnienia:

o             prawo dania od administratora danych dostpu do danych, ich sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a take prawo do przeniesienia danych; danie w tej sprawie mona przesa na adres kontaktowy administratora danych, podany powyej

o             prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

             Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26   i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o subie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

             Inne informacje: podane dane nie bd podstaw do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie bd te profilowane

 

 

INNE INFORMACJE:

             W miesicu poprzedzajcym dat upublicznienia ogoszenia wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w urzdzie,

w rozumieniu przepisw o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

             praca w siedzibie Inspektoratu.

Zobacz rwnie: