Podstawy prawne

Wersja do druku

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach dziaa na podstawie nastpujcych aktw prawnych:
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z pn. zm.);
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm);
Zarzdzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewdzkich, powiatowych i granicznych inspektoratw weterynarii (Dz. Urz. MRiRW, Nr 3);Inspekcja Weterynaryjna realizuje swoje zadania w oparciu o nastpujce akty prawne:
Prawo krajowe:
Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z pn. zm.);
Ustawa o 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczestwie ywnoci i ywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914);
Ustawia z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorb zakanych zwierzt (Dz. U. 2008 Nr 213, poz. 1342);
Ustawia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 tekst jednolity);
Ustawia z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045);
Ustawia z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzt (Dz. U. Nr 91, poz. 872);
Prawa wsplnotowe:
Rozporzdzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiajcym szczeglne przepisy dotyczce organizacji urzdowych kontroli w odniesieniu do produktw pochodzenia zwierzcego przeznaczonych do spoycia przez ludzi (Dz. U.WE L 139 z dn.30.04.2004r. str.206);
Rozporzdzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzdowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodnoci z prawem paszowym i ywnociowym oraz reguami dotyczcymi zdrowia zwierzt i dobrostanu zwierzt ( Dz. U. WE L 165 z 30.04.2004 r. str. 1);
Tre aktw prawnych regulujcych dziaalno Inspekcji Weterynaryjnej dostpna jest na stronie Gwnego Inspektoratu Weterynarii: www.wetgiw.gov.pl
 
Statystyki biecej stronyWywietle: 2447

Wprowadzi(a) do systemu: Marek Ciszewski, data: 2018-04-12 01:20:22
Opublikowa(a): Marek Ciszewski, data publikacji: 2018-04-12 01:20:28
Ostatnia zmiana: Marek Ciszewski, data: 2018-04-12 01:20:28
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony