Ogoszenie

2019-01-29 10:49:03 Aktualnosci

Ogoszenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatwkandydatek na stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny

do spraw: Zesp ds. zdrowia i ochrony zwierzt

Zesp ds. zdrowia i ochrony zwierzt

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Proszowice

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach
ul. Grzymay Siedleckiego 2
32-100 Proszowice

ADRES URZDU:

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach
ul. Grzymay Siedleckiego 2
32-100 Proszowice


WARUNKI PRACY

- praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - powiat proszowicki,
- prowadzenie samochodu subowego,
- podstawowe wyposaenie stanowiska pracy to komputer, urzdzenie wielofunkcyjne,
- praca od poniedziaku do pitku w godzinach od 7.00 do 15.00.

ZAKRES ZADA

·         -Kontrola identyfikacji i rejestracji zwierzt

·         -Kontrola wymogw wzajemnej zgodnoci

·         -Kontrola dobrostanu zwierzt

·         -Rejestracja wynnikw kontroli, sprawozdawczo kwartalna i roczna

WYMAGANIA NIEZBDNE

·         Wyksztacenie: wysze Wyksztacenie: wysze weterynaryjne, zootechniczne, rolnicze Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe

·         dowiadczenie zawodowe: 3 miesice

·         Posiadanie obywatelstwa polskiego

·         Korzystanie z peni praw publicznych

·         Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

·         Wyksztacenie: wysze Wyksztacenie: wysze weterynaryjne, zootechniczne, rolnicze

·         dowiadczenie zawodowe: 3 miesice

DOKUMENTY I OWIADCZENIA NIEZBDNE

·         CV i list motywacyjny

·         Kopie dokumentw potwierdzajcych spenienie wymagania niezbdnego w zakresie wyksztacenia

·         Kopie dokumentw potwierdzajcych spenienie wymagania niezbdnego w zakresie dowiadczenia zawodowego / stau pracy

·         Owiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzajcego posiadanie polskiego obywatelstwa

·         Owiadczenie o korzystaniu z peni praw publicznych

·         Owiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe

DOKUMENTY I OWIADCZENIA DODATKOWE

·         kopia dokumentu potwierdzajcego niepenosprawno - w przypadku kandydatek/kandydatw, zamierzajcych skorzysta z pierwszestwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd si w gronie najlepszych kandydatek/kandydatw

·         Kopie dokumentw potwierdzajcych spenienie wymagania dodatkowego w zakresie wyksztacenia

·         Kopie dokumentw potwierdzajcych spenienie wymagania dodatkowego w zakresie dowiadczenia zawodowego / stau pracy

·         Owiadczenie o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celw naboru

TERMINY I MIEJSCE SKADANIA DOKUMENTW

·         Dokumenty naley zoy do: 14 lutego 2019 r.

·         Decyduje data: wpywu oferty do urzdu

·         Miejsce skadania dokumentw:
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach
ul. Grzymay Siedleckiego 2
32-100 Proszowice

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe s przetwarzane zgodnie z przepisami rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Kady kandydat przystpujcy do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie bdzie moliwy udzia w naborze.

·         Administrator danych i kontakt do niego: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach ul. Grzymay Siedleckiego 2 32-100 Proszowice

·         Kontakt do inspektora ochrony danych: piw.proszowice.rodo@gmail.com

·         Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w subie cywilnej

·         Informacje o odbiorcach danych: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach ul. Grzymay Siedleckiego 2 32-100 Proszowice

·         Okres przechowywania danych: czas niezbdny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w subie cywilnej (z uwzgldnieniem 3 miesicy, w ktrych dyrektor generalny urzdu ma moliwo wyboru kolejnego wyonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczno obsadzenia tego samego stanowiska)

·         Uprawnienia:

o    prawo dania od administratora danych dostpu do danych, ich sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a take prawo do przeniesienia danych; danie w tej sprawie mona przesa na adres kontaktowy administratora danych, podany powyej

o    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

·         Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o subie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

·         Inne informacje: podane dane nie bd podstaw do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie bd te profilowane

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesicu poprzedzajcym dat upublicznienia ogoszenia wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w urzdzie, w rozumieniu przepisw o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesicu poprzedzajcym dat upublicznienia ogoszenia wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w urzdzie, w rozumieniu przepisw o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urzd jest pracodawc rwnych szans i wszystkie aplikacje s rozwaane z rwn uwag bez wzgldu na pe, wiek, niepenosprawno, ras, narodowo, przekonania polityczne, przynaleno zwizkow, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualn czy te jakkolwiek inn cech prawnie chronion.
Penomocnik Rzdu ds. Rwnego Traktowania zaleca rwnie stosowanie w ogoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wycznie form mskich. 

Zobacz rwnie: